Wat Glo ons?

DIE BYBEL

Ons glo in die Goddelike inspirasie van die Bybel as die openbaring van die gedagtes en wil van God. Op gesag van Jesus Christus aanvaar ons dit, in die oorspronklike samestelling, as die Goddelike Woord wat vandag nog sal bly staan

DIE GODHEID

Ons glo in een God, in drie Persone, naamlik Vader, Seun en Heilige Gees.

JESUS CHRISTUS

Ons glo dat die Here Jesus Christus die eniggebore Seun van die Vader is, verwek deur die Heilige Gees en gebore uit die maagd Maria; dat dieselfde Jesus gekruisig was, begrawe, en uit die dode opgestaan het; dat Hy na die hemel opgevaar het en dat Hy vandag aan die regterhand van die Vader sit.

DIE HEILIGE GEES

Die Heilige Gees, die derde Persoon in die Drie-eenheid.

 VERSOENING

Ons glo dat versoening die terugbring is van die mens tot God op sterkte van Christus se verlossingswerk en die deelgenootskap en gemeenskap as kinders van God tot gevolg het.

VERLOSSING

Ons glo dat verlossing daardie daad van God is waardeur Hy deur die dood van Sy Seun, die prys wat Sy eie heiligheid vereis het, betaal het vir die vrylating van die sondaar

WATERDOOP

Ons glo dat die Skriftuurlike wyse van waterdoop, soos deur die apostels beoefen, ‘n enkelvoudige onderdompeling is, in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en gehoorsaam moet word as ‘n bevel van die Here Jesus Christus en dien as ‘n geloofsdaad na die ondervinding van wedergeboorte deur berou en saligmakende geloof. Dit is simbolies van die begrafnis van die ou natuur, die liggaam van sonde, en van ons afsterwe en opstanding saam met onse Here Jesus Christus

DIE KERK

Die woord “Kerk” word afgelei van die Griekse woord “Ekklesia” wat ‘n “uitgeroepe gemeenskap” beteken. Die diepere geestelike gebruik van die woord wat as “Kerk” vertaal word in die Nuwe Testament, verwys na ‘n gemeenskap van geredde mense wat deur hul saligheid uit die wêreld geroep is tot ‘n lewende organismiese eenheid met Christus om sodoende Sy mistieke liggaam, waarvan Hy die Hoof is, te vorm